FAQ Preguntes i Respostes Freqüents

En aquest apartat podreu trobar resposta als dubtes més comuns sobre els problemes dels habitatges en obres privades i en comunitats.

Quan i quins edificis han de fer la I.T.E. ?

Els edificis que han de fer la I.T.E són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. En el supòsit que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici Termini per passar la inspecció ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 19561 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Com millorar el comportament energètic del meu edifici?

Per millorar el comportament energètic d’un edifici s’ha d’intentar aprofitar les condicions climàtiques i fer que l’energia que utilitzem sigui el màxim d’eficient.

Per aconseguir una millora energètica les actuacions a realizar serán bàsicament amb sistemes d’aïllament actius i passius:

Sistemes d’aïllament actius

 • Bombes de calor per a la climatització i aigua calenta d’habitatges.
 • Calderes.
 • Estalvi d’energia en il·luminació.
 • Ascensors eficients.

Sistemes d’aïllament passius

 • Aïllament de tancaments i cobertes.
 • Estanqueïtat i eliminació de ponts tèrmics; per exemple amb fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres aïllants de baixa emissivitat i control solar (reducció de la transmitància tèrmica).
 • Sistemes S.A.T.E. i sistemes d’ injectats en cambres d’aire.

Què són els sistemes SATE?

Els sistemes SATE (Sistemes d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) són un conjunt de solucions constructives per aportar el necessari aïllament dels habitatges en l’exterior.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l’exterior de l’edifici adaptant les seves geometries sense discontinuïtat, resolent la majoria dels ponts tèrmics de l’edifici.

 Beneficis dels sistemes SATE:

 1. Reduir la factura energètica. Estalviar en les factures de llum i gas.
 2. Amortitzar la inversió en 5-10 anys.
 3. Millorar el confort tèrmic interior.
 4. Reduir els nivells de pèrdua de calor en un 50-70%.
 5. Reduir la condensació.
 6. Mantenir l’habitatge més càlida a l’hivern i més fresca a l’estiu.
 7. Reduir les emissions de CO2.
 8. Revaloritzar l’immoble en millorar la classificació energètica.
 9. Millorar el comportament acústic de l’edifici.
 10. Rehabilitació perdurable en el temps, tenint una vida útil de més de 20-30 anys.
 11. Eliminar els problemes d’humitats per condensació.

Per què és important realitzar la rehabilitació d'una façana?

La façana, a més de ser la cara de casa nostra és un dels elements més importants de seguretat i garantia pel  confort en l’interior de l’edifici.

Per la seva situació es troba constantment exposada a les inclemències atmosfèriques, i per això, una falta de manteniment pot provocar patologies que si no s’esmenen poden tenir conseqüencies greus.

La rehabilitació de la façana es contempla com una acció preventiva, que permet reparar possibles patologies de l’edifici, així com millorar el seu aspecte exterior, fer-lo més modern, més segur, més eficient energèticament i integrat a l’entorn.

Mitjançant la rehabilitació de la façana, el seu edifici guanya en durabilitat i seguretat. Un manteniment correcte li estalviarà despeses en un futur.

Per què és important una correcta impermeabilització?

La coberta és un element fonamental de l’edifici, és la protecció de l’estructura de tancament, i el principal element d’estanquitat i protecció.

La coberta d’un edifici és la “façana” que està més exposada als agents atmosfèrics, és un dels elements més castigats.

La impermeabilització de les cobertes té una durabilitat limitada, i quan aquesta impermeabilització deixa de ser eficaç, cal revisar la coberta.

Una bona impermeabilització protegeix aquesta àrea reforçant els punts febles i prevenint d’aquesta manera les possibles filtracions.

Invertir en una impermeabilització de coberta, es tracta d’uns treballs imprescindibles de cara a evitar no ja només les molèsties que produeix una gotera o l’aparició de taques, sinó sobretot els problemes estructurals que es poden desenvolupar al llarg del temps, així com les complicacions de salut que es poden derivar de les humitats a l’interior dels habitatges.

El meu edifici pateix alguna patologia estructural greu?

Hi ha molts tipus de patologies estructurals, des de fissures, esquerdes, fletxes, afectacions en estructures de fusta, afectació de pilars de ferro per causa del foc, corrosió d’armadures encastades, desestructuració de la composició de la pedra, patologia del formigó armat, carbonatació del formigó, i d’altres.

Abans de poder tractar qualsevol patología, és imprescindible analitzar i conèixer la seva causa i així proposar la millor solució.

En cas de voler més aclariments podeu posar-vos en contacte amb nosaltres desde aquí.

 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad